Kelas C
Dr. Masykurillah, MA 197112252000031001

Kelas C

Psikologi Pendidikan (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas C)

Kelas B
Dr. Masykurillah, MA 197112252000031001

Kelas B

Psikologi Pendidikan (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas B)

Kelas A
Dr. Aguswan Khotibul Umam, MA. 197308011999031001

Kelas A

Psikologi Pendidikan (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas A)