Kelas C
Dr. Mat Jalil, M.Hum 196208121998031001

Kelas C

Filsafat Ilmu (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas C)

Kelas B
Dr. Yudiyanto, M.Si. .

Kelas B

Filsafat Ilmu (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas B)

Kelas A

Kelas A

Filsafat Ilmu (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas A)