Kelas D
Agam Anantama, M.I.Kom. 2020-33

Kelas D

KPI.3.1.27 - Akting Film KPI (TA 2020/2021 Genap - Kelas D)

Kelas C
Agam Anantama, M.I.Kom. 2020-33

Kelas C

KPI.3.1.27 - Akting Film KPI (TA 2020/2021 Genap - Kelas C)

Kelas B
Agam Anantama, M.I.Kom. 2020-33

Kelas B

KPI.3.1.27 - Akting Film KPI (TA 2020/2021 Genap - Kelas B)

Kelas A
Agam Anantama, M.I.Kom. 2020-33

Kelas A

KPI.3.1.27 - Akting Film KPI (TA 2020/2021 Genap - Kelas A)