Kelas C
Rahmah Dwi Nopryana, M.Kom.I. 198811172019032011

Kelas C

KPI.3.1.20 - News Casting KPI (TA 2020/2021 Genap - Kelas C)

Kelas B
Andi Rahmad, M.Sos. 2020-30

Kelas B

KPI.3.1.20 - News Casting KPI (TA 2020/2021 Genap - Kelas B)

Kelas A
Andi Rahmad, M.Sos. 2020-30

Kelas A

KPI.3.1.20 - News Casting KPI (TA 2020/2021 Genap - Kelas A)