Kelas C
Agam Anantama, M.I.Kom. 2020-33

Kelas C

KPI.3.1.03 - Teknik Editing KPI (TA 2020/2021 Genap - Kelas C)

Kelas B
Abidin, M.Pd. 2021-51

Kelas B

KPI.3.1.03 - Teknik Editing KPI (TA 2020/2021 Genap - Kelas B)

Kelas A
Abidin, M.Pd. 2021-51

Kelas A

KPI.3.1.03 - Teknik Editing KPI (TA 2020/2021 Genap - Kelas A)