Kelas B
Dr. Mat Jalil, M.Hum 196208121998031001

Kelas B

BPI.3.3.01 - Politik Islam BPI (TA 2020/2021 Genap - Kelas B)

Kelas A
Dr. Mat Jalil, M.Hum 196208121998031001

Kelas A

BPI.3.3.01 - Politik Islam BPI (TA 2020/2021 Genap - Kelas A)