Kelas G

Kelas G

PPAI.18.2.56 - Ilmu Dakwah PAI (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas G)

Kelas F
Wiwi Dwi Daniyarti 199210152020122021

Kelas F

PPAI.18.2.56 - Ilmu Dakwah PAI (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas F)

Kelas E
Wiwi Dwi Daniyarti 199210152020122021

Kelas E

PPAI.18.2.56 - Ilmu Dakwah PAI (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas E)

Kelas D
Wiwi Dwi Daniyarti 199210152020122021

Kelas D

PPAI.18.2.56 - Ilmu Dakwah PAI (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas D)

Kelas C
Dr, Aguswan Khotibul Umam, MA

Kelas C

PPAI.18.2.56 - Ilmu Dakwah PAI (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas C)

Kelas B
Dr, Aguswan Khotibul Umam, MA

Kelas B

PPAI.18.2.56 - Ilmu Dakwah PAI (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas B)

Kelas A
Dr, Aguswan Khotibul Umam, MA

Kelas A

PPAI.18.2.56 - Ilmu Dakwah PAI (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas A)