Kelas B
Akidah Akhlak
FTIK.21.2.02 - Akidah Akhlak PIAUD (TA 2021/2022 Genap - Kelas B)
Kelas A
Akidah Akhlak
FTIK.21.2.02 - Akidah Akhlak PIAUD (TA 2021/2022 Genap - Kelas A)